កាហ្វេប៊្រែននៃប្រទេសឡាវសុទ្ធ១០០% ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដែលមានរសជាតិ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់លេីសគេបំផុត ! ជាប់ចិត្ត ! ប្លែកមាត់ ! ប្លែកអារម្មណ៍ !

btshotnews
សួស្តីអស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា តា យា ពុក ម៉ែ ពូ មីង បងប្អូនជាទីរាប់អាន !
មកដល់ហេីយ ! មកដល់ហើយ !
ប្រសិនបើអស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា តា យា ពុក ម៉ែ ពូ មីង បងប្អូន ចង់ពិសារកាហ្វេ
ប៊្រែននៃប្រទេសឡាវសុទ្ធ១០០% ស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមានរសជាតិ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ! ជាប់ចិត្ត ! ប្លែកមាត់ ! ប្លែកអារម្មណ៍ ! មិនប៉ះពាល់សុខភាព ! មាន៣រសជាតិ រួមមានៈ
១.កាហ្វេសុទ្ធកញ្ចប់ពណ៌ក្រហម Original
3in1 ក្នុង១កញ្ចប់មាន៣០កញ្ចប់តូច
២.កាហ្វេសុទ្ធកញ្ចប់ពណ៌បៃតង Espresso 3in1 មានជាតិទឹកដោះ
គោច្រេីន
៣.កាហ្វេយិនស៊ិនជាកាហ្វេសុខភាព សម្រាប់អស់លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ពុក ម៉ែ ពូ មីង បងប្អូន លេីសឈាម ឬចង់សម្រកទម្ងន់ អាចឆុងជាមួយទឹកក្ដៅពិសារបាន

ទំនាក់ទំនង ទិញកាហ្វេទាំងនេះបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ: ០៣១ ២៥៧ ៧៧ ៨៨ ,
០៦៩ ២១០ ១៦៨ ,០៩២ ២១ ២១ ៦៥